فول پکیج حرفه ای پست دائم

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اپلیکیشن

(پست دائمی)

میزان نصب

نام رسانه

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

655237

138775

123762

122595

109389

73609

58370

38471

29600

11579

10319

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

710000

681000

674000

477000

457000

435000

0

411000

392000

365000

362000

0

326000

284000

262000

186000

186000

29094877

مجموع دنبال کنندگان

50

رسانه

23,774,000

تومان

سایر پیشنهادات