فول پکیج تلگرام

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2011458

399208

315769

196430

162253

138775

125484

123762

109389

99712

0

95067

75481

73609

64968

58370

45906

39863

29600

0

4403735

مجموع دنبال کنندگان

30

رسانه

9,450,000

تومان

سایر پیشنهادات