پکیج ترکیبی برنز

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

368000

240000

195000

164000

967000

مجموع دنبال کنندگان

20

رسانه

856,000

تومان

سایر پیشنهادات