پکیج ترکیبی برنز

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

453000

314000

243000

222000

137000

89400

1458400

مجموع دنبال کنندگان

22

رسانه

1,689,000

تومان

سایر پیشنهادات