پکیج ترکیبی طلایی

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اپلیکیشن

(پست دائمی)

میزان نصب

نام رسانه

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2100000

726000

669000

572000

564000

511000

414000

0

356000

305000

279000

248000

27744000

مجموع دنبال کنندگان

30

رسانه

7,056,000

تومان