پکیج ترکیبی نقره ای

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1800000

669000

515000

453000

356000

350000

314000

243000

89400

4789400

مجموع دنبال کنندگان

28

رسانه

4,879,000

تومان