پکیج ترکیبی ویژه شماره 1

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

655237

138775

123762

122595

109389

73609

58370

38471

29600

11579

10319

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1800000

1400000

1200000

1200000

925000

878000

584000

515000

416000

400000

356000

350000

11905877

مجموع دنبال کنندگان

57

رسانه

21,778,000

تومان

سایر پیشنهادات