پکیج ترکیبی ویژه شماره 2

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اپلیکیشن

(پست دائمی)

میزان نصب

نام رسانه

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2958512

2011458

399208

315769

196430

162253

125484

108810

99712

0

95067

78861

75481

64968

62648

45906

39863

13991

411

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1300000

1000000

780000

479000

453000

383000

248000

222000

137000

33598492

مجموع دنبال کنندگان

53

رسانه

16,986,000

تومان