پکیج نقره ای تلگرام

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2958512

2011458

399208

315769

196430

162253

125484

108810

99712

0

78861

75481

64968

62648

45906

39863

13991

411

6790425

مجموع دنبال کنندگان

19

رسانه

7,479,000

تومان