پکیج نقره ای تلگرام

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2011458

399208

315769

196430

162253

138775

125484

108810

95067

75481

62648

29600

13991

10319

3840093

مجموع دنبال کنندگان

18

رسانه

3,480,000

تومان

سایر پیشنهادات

19 وب‌سایت

18 تلگرام

4 اپلیکیشن

19 اینستاگرام

24,400,000

تومان

10 وب‌سایت

4 اپلیکیشن

14 اینستاگرام

8,156,000

تومان