پکیج برنز اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1300000

720000

661000

554000

443000

251000

3814000

مجموع دنبال کنندگان

6

رسانه

1,385,000

تومان