پکیج برنز تلگرام

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

655237

138775

123762

122595

109389

73609

58370

38471

29600

11579

10319

1484877

مجموع دنبال کنندگان

13

رسانه

1,130,000

تومان

سایر پیشنهادات