پکیج برنز تلگرام

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

655237

138775

123762

122595

109389

73609

58370

38471

29600

11579

10319

1484877

مجموع دنبال کنندگان

13

رسانه

1,835,000

تومان