پخش حاشیه در اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2000000

1100000

1000000

794000

666000

633000

498000

254000

248000

153000

8097000

مجموع دنبال کنندگان

11

رسانه

4,563,000

تومان

سایر پیشنهادات

30 وب‌سایت

30 تلگرام

4 اپلیکیشن

71 اینستاگرام

94,778,000

تومان

30 تلگرام

9,450,000

تومان

10 وب‌سایت

4 اپلیکیشن

14 اینستاگرام

8,156,000

تومان