پکیج پخش حاشیه

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

1800000

1800000

751000

573000

479000

248000

5651000

مجموع دنبال کنندگان

7

رسانه

4,976,000

تومان