پکیج (پست دائم) اینستاگرام

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

483000

328000

273000

259000

226000

226000

182000

156000

152000

148000

119000

106000

94800

40800

37100

2926624

مجموع دنبال کنندگان

17

رسانه

2,698,000

تومان