پخش دلنوشته اینستاگرام(پست دائم)

اینستاگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

681000

674000

628000

477000

457000

435000

0

411000

362000

0

284000

262000

245000

186000

181000

108000

5793000

مجموع دنبال کنندگان

16

رسانه

17,837,000

تومان

سایر پیشنهادات

10 وب‌سایت

4 اپلیکیشن

14 اینستاگرام

8,156,000

تومان

19 وب‌سایت

1,640,000

تومان