پکیج پست دائم (دلنوشته _ تایپوگرافی)

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

710000

681000

674000

477000

457000

435000

0

411000

365000

362000

0

326000

284000

262000

235000

186000

186000

181000

6634000

مجموع دنبال کنندگان

19

رسانه

18,789,000

تومان