پکیج ترکیبی دلنوشته

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اپلیکیشن

(پست دائمی)

میزان نصب

نام رسانه

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2011458

399208

315769

196430

162253

138775

125484

108810

95067

75481

62648

29600

13991

10319

اینستاگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

681000

674000

477000

457000

435000

0

411000

362000

0

284000

262000

245000

186000

181000

108000

29603093

مجموع دنبال کنندگان

54

رسانه

24,400,000

تومان

سایر پیشنهادات

8 اینستاگرام

1,989,000

تومان

21 اینستاگرام

14,239,000

تومان

10 وب‌سایت

4 اپلیکیشن

15 اینستاگرام

8,986,000

تومان