پکیج ترکیبی دلنوشته

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اپلیکیشن

(پست دائمی)

میزان نصب

نام رسانه

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2011458

399208

315769

196430

162253

138775

125484

108810

95067

75481

62648

29600

13991

10319

اینستاگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

681000

674000

477000

457000

435000

0

411000

365000

362000

0

326000

284000

262000

245000

235000

186000

186000

181000

108000

30536399

مجموع دنبال کنندگان

60

رسانه

24,400,000

تومان

سایر پیشنهادات

22 اینستاگرام

14,239,000

تومان

30 تلگرام

9,450,000

تومان

8 اینستاگرام

1,924,000

تومان