پکیج ترکیبی ویژه پخش اول

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

اپلیکیشن

(پست دائمی)

میزان نصب

نام رسانه

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2000000

1800000

1300000

1000000

666000

527000

454000

417000

346000

335000

246000

161000

153000

31160000

مجموع دنبال کنندگان

28

رسانه

8,756,000

تومان

سایر پیشنهادات