پکیج ویژه پخش اول

وب سایت

(پست دائمی)

نام رسانه

تلگرام

(پست دائمی)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

655237

138775

123762

122595

109389

73609

58370

38471

29600

11579

10319

اینستاگرام

(پست 24 ساعته)

میزان دنبال کننده

نام رسانه

2100000

1800000

1300000

780000

588000

515000

479000

356000

350000

248000

246000

222000

161000

137000

11925877

مجموع دنبال کنندگان

42

رسانه

7,295,000

تومان