برندینگ ملی

عناوین مقاله

برندینگ ملی در رابطه با روش های ارتباطات تبلیغات به منظور توسعه یک تصویر ملی است. مجلات در بخش هنر روش بسیار موثری در توسعه تصویر ملی توسط برندینگ ملی می باشد. این مقاله ارتباط میان برندینگ ملی با هنر و فرهنگ و ارزش برند را بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد هنر و فرهنگ و ارزش برند را می تواند تغییر دهد.

ارزش ذاتی هنر و فرهنگ، نقش خود را با  تصویرسازي، ساختار ملی، شکل می دهد. رشد مفهوم برندینگ در سطح ملی، در اقتصاد و سیاست نیز تأثیرگذار است.یک  استراتژي هاي مؤثر در برندینگ ، تلاش برای به دست آوردن موقعیت های بین المللی بیشتر است. برندینگ ملی به کاربرد روابط بین المللی بهبود می بخشد. برندینگ براي دگرگون کردن، هویت یک ملت تأثیرگذار است. هنر و فرهنگ گاهی اوقات ریشه در هویت یک ملت دارد. پس هنر و فرهنگ می تواند است ذهنیت هاي یک ملت و هویت آنها باشد.  تأثیر هنر و فرهنگ بر روي یک کشور، نشان می دهند که اصالت فرهنگی آن کشور را نشان می دهد.

ملت نیز تأثیر مستقیمی در هنر و فرهنگ، ایفاي می کنند. هنر و فرهنگ، نقش ابزاري یک ملت را در سیاست فرهنگی را نشان می دهد. ایجاد ذهنیت، شکل گیري ایدئولوژیکی یک کشور جزئی از وظیفه برندینگ ملی است.

موارد کمک کننده در این موضوع:

  • خلق و تولید و کالاها و خدماتی خلاقانه
  • فعالیت هاي دانش بنیان با تمرکز بر هنر و درامد زایی
  • تجارت هوشمندانه توسط برند ملی
  • خدمات هوشمندانه و هنرمندانه نامحسوس همراه با محتوای فرهنگی
  • قدم برداشتن در راه اقتصادي و اهداف بازار صنعت و خدمات
  • ایجاد یک بخش پویا و بین المللی

بخش هنر و فرهنگ بر روي ارزش برند ملی موثر است. کشورهایی با خلاقیت در خلق برند داراي رتبه بالاتر در ارزش هاي برندینگ ملی بوده اند. گسترش هزینه دولت در بخش فرهنگ به بالاتر بردن ارزش برند منجر می گردد،  خلاقیت تأثیر منفی بر روي ارزش برند ملی نداشته است ، سیاست ملی در هنر و فرهنگ در ارزش برند تأثیرگذار است. بخش هنر و فرهنگ اثرات متغیر بر روي ارزش برند ملی دارد.